کارهایی که انجام دی دهد:

1- اجرای برنامه در کودکستان ها و مهدهای قرآن

2- اجرای برنامه و چشن ها در پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان

3- اجرای برنامه در پارک ها

4- اجرای برنامه در غرفه ها

5- آموزش کلاس داری

6- اجرای جشن تکلیف ها