معاونت آموزش معاونتی است علمی کاربردی که روش های سخنرانی را در قالب کلاس های درسی به طلاب علموم دینی تعلیم داده، با برگزاری کارگاههای پژوهشی تمرینی مهارت خطابه را در متعلمین ایجاد می کند.