با توجه به اینکه هدف گذاری موسسه در استان فارس می باشد نه صرفا شهر شیراز، لذا برنامه های آموزشی و تبلیغی در شهرهای دیگر استان نیز برگزار می شود. البته در صورت درخواست هر کدام از شهرهای استان، اولویت با آنها می باشد.