دروس در حال برگزاری:

1- کلاس فصل آماده سازی منبر. یکشنبه ها ساعت 13:30 الی 17:00.

2- کلاس فنون رفتارسازی در منبر. دوشنبه ها ساعت 13:30 الی 17:00.

3- کلاس فنون جذابیت در منبر سه شنبه ها ساعت 13:30 الی 17:00.

4- کلاس استادیاری چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 16:30.