طلاب موسسه امیر بیان پس از گذراندن 12 ترم، فارغ التحصیل می شوند و می توانند در مجمع خطبای موسسه شرکت نمایند.