معاونتی است که در راستای ابلاغ آموزه های دینی در سطح استان دست به جهادی هدفمند زده، بسترهایی را فراهم می کند که از یک طرف زمینه خدمت مبلغ را فراهم آورد و از طرف دیگر در ارتقای سطح فرهنگی استان موثر باشد.