در این قسمت مبلغین از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرند:

  1. نوع توانمندی های خاص. به طور مثال: مبلغین هیئتی - مبلغین دانش آموزی - مبلغین دانشگاه و غیره.
  2. سطح توانمندی های خاص.