گروه های تبلیغی

بنای موسسه بر این است که به صورت جبهه ای در استان تبایغ نماید و معتقد است که امروز این روش تبلیغی اثرگزار خواهد بود.

این جبهه متمرکز، متشکل از گروههای متعدد تبلیغی می باشد که حداقل از 5 نیرو تشکیل شده است. تمام گروها موظفند دائما با فرماندهی در ارتباط باشند و هیچ کدام از گروهها حق ندارد سلیقه ای عمل نماید.