معاونتی است که به تمام معاوت های موسسه خدمات رسانی کرده، با استفاده از ابزار روز از برنامه های هر معاونت پشتیبانی می نماید و موجب ارتقای کیفی برنامه ها و اطلاع رسانی آنها می شود.

این معاونت شامل قسمت های زیر می باشد:

  • واحد فن آوری اطلاعات
  • واحد رسانه
  • واحد تدارکات
  • واحد روابط عمومی