وظیفه این واحد تبلیغ برنامه های موسسه با استفاده از فیلم و عکس و صوت می باشد، مخصوصا در ایام ثبت نام موسسه و یا ایام تبلیغی این وظیفه اهمیت بیشتری پیدا می کند.