روابط عمومی یکی از واحد های بسیار مهم موسسه می باشد زیرا نقش ویترین را برای موسسه بازی می کند.

نشان دادن داشته های موسسه به صورت واقعی و زیبا به متولیان فرهنگی شهر و یا خیرین می تواند نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف موسسه داشته باشد.