این واحد متولی انجام اموری است که مربوط به موارد زیر می باشد:

  • طراحی و پشتیبانی از سایت اینترنتی موسسه.
  • بارگزاری اطلاعات در سامانه موسسه
  • حفاظت و پشتیبانی از سیستم های موسسه
  • راه اندازی و پشتیبانی از شبکه داخلی موسسه
  • راه اندازی کانال تخصصی تبلیغ در شبکه های اجتماعی