محتواهای پژوهشی شامل کتابهای درسی موسسه و کتب تبلیغی که غالبا در زمینه سخنرانی می باشد، تدوین می شود. علاوه بر این تولید نرم افزارهای پژوهشی تبلیغی یکی دیگر از کارهای این واحد می باشد.