هدف از ایجاد کتابخانه جمع آوری کتبی که به صورت خاص در امر تبلیغ مورد استفاده قرار می گیرند می باشد.